Algemene voorwaarden

Deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepalingen zijn – naast de Algemene Voorwaarden (ALV) van Dyade Voordeelservice BV (hierna: VDS) als juridisch eigenaar van meesterlijkevoordelen.nl (hierna MVD) – van toepassing op Cliënten van MVD, die – na aanmelding, acceptatie en registratie – als lid gebruik maken van diensten en/of producten, die via de website(s) van MVD door Leveranciers/Zakenpartners van MVD worden aangeboden,

komen als volgt overeen:

1.    MVD

a.    MVD houdt zich als belangenbehartiger bezig met het verlenen van diensten aan Cliënten.

b.    De in sub a genoemde diensten bestaan uit het realiseren van inkoopvoordelen op diensten en/of producten van Leveranciers/Zakenpartners door gunstige(re) afspraken te maken over prijs versus kwaliteit en/of voorwaarden.

c.    In het kader van sub a en b stelt MVD, de Leverancier/Zakenpartner in de gelegenheid om de overeengekomen dienst en/of het product via de website(s) van MVD (meesterlijkevoordelen.nl) aan te bieden en te verkopen aan Cliënten van MVD.

2.    Cliënten

a.    Cliënten van MVD zijn al diegenen die werkzaam zijn in de onderwijssector in algemene zin alsmede studenten die een lerarenopleiding volgen, hierna gezamenlijk te noemen Cliënten, die gebruik maken van de diensten van MVD, zoals omschreven in artikel 1.

b.    Voor Cliënten, die onderwijsprofessional zijn, maar als privépersoon acteren, bekleedt de website van MVD (Meesterlijkevoordelen.nl) als onderdeel van VDS de representatieve rol.

3.    Leveranciers/Zakenpartners

a.    Leveranciers zijn de Zakenpartners waarmee MVD, in de hoedanigheid van belangenbehartiger van Cliënten, collectieve afspraken heeft gemaakt over prijs versus kwaliteit en/of voorwaarden over door hen te leveren diensten en/of producten. VDS noch MVD is op geen enkele manier juridisch verbonden met c.q. onderdeel van de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner.

b.    Cliënten die – zoals bepaald in artikel 2 – gebruik maken van een dienst en/of product, welke wordt aangeboden op de website(s) van MVD (Meesterlijkevoordelen.nl), gaan alleen een overeenkomst aan met de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner dus niet met MVD.

4.    Privacyverklaring

a.    In aanvulling op de activiteiten, die worden genoemd in de hiervoor genoemde aanhef en artikel 1, is het verzamelen van Persoonsgegevens inherent aan deze activiteiten.

b.    Vanwege het verzamelen van Persoonsgegevens zoals benoemd in sub a, verwijst MVD, over “hoe met het verzamelen van privacygegevens wordt omgegaan” naar de privacyverklaring die op de Website van www.dyade.nl/voordeelservice staat vermeld.

c.    Ten overvloede wordt in aanvulling op sub b bepaald dat:

      geregistreerde Persoonsgegevens worden bewaard tot je aangeeft geen lid meer te willen zijn, waarna je Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden doorgehaald/vernietigd

      je Persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt en alleen worden gebruikt om jou als lid te kunnen identificeren en mee te communiceren.

5.    Meesterlijkevoordelen.nl (MVD)

a.    MVD als onderdeel van VDS is de website waarop Leveranciers/Zakenpartners een in samenwerking met MVD ontwikkelde collectieve dienst of product aanbiedt voor Cliënten van MVD, die onderwijsprofessional zijn maar als privépersoon acteren.

b.    Cliënten die de website van MVD uit hoofde van sub a benaderen worden doorgeleid naar de eigen website(s) van de Leverancier/Zakenpartner.

c.    Om gebruik te kunnen maken van MVD dien je als lid geregistreerd te staan, waarbij je in het onderwijs werkzaam moet zijn en 18 jaar of ouder.

d.    In afwijking van sub c, kunnen studenten die een onderwijsopleiding volgen ook lid worden.

e.    Cliënt kan zijn/haar voordeel/korting alleen innen/verzilveren bij de desbetreffende Leverancier/ Zakenpartner die de respectievelijke dienst en/of product aanbiedt/verkoopt via de website(s) van MVD (Meesterlijkevoordelen.nl).

f.     Cliënten die zich als lid hebben geregistreerd op MVD ontvangen automatisch een aantal keren per jaar de nieuwsbrief, met daarin de meest recente voordelige aanbiedingen.

6.    Prijs versus kwaliteit en voorwaarden van diensten en/of producten

a.    In aanvulling op artikel 1 heeft MVD bij Cliënten onderzoek gedaan naar de wens voor bepaalde diensten en/of producten.

b.    Uit dien hoofde heeft MVD in een zekere periode marktonderzoek gedaan en een keuze gemaakt bij welke Leverancier gemiddeld kan worden voldaan voor wat betreft prijs versus kwaliteit en voorwaarden aan de wens van Cliënten voor bepaalde diensten en/of producten.

c.    Gezien het gestelde in sub a en b zijn door MVD op basis van een inspannings-verbintenis binnen de in sub b bedoelde periode keuzes gemaakt voor bepaalde Leveranciers die gemiddeld kunnen voldoen aan door MVD vastgestelde wensen.

d.    De inspanningsverbintenis zoals benoemd in sub c betekent dat MVD uit dien hoofde niet aansprakelijk is voor enig financieel nadeel vanwege eventuele afwijkingen in prijs versus kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid, of enig ander aspect van de dienst en/of product die door MVD is geselecteerd op basis van de wensen van Cliënten. Eventuele afwijkingen in kwaliteit e.d. worden door de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner gegarandeerd.

7.    Wat te doen in geval van klachten, annulering, restituties, problemen

a.    Bij annulering van je aankoop of het indienen van een klacht en/of daarmee samenhangende restituties of het melden van problemen (hierna: conflict) dient door een Cliënt rechtstreeks contact gelegd te worden met de desbetreffende Leverancier/Zakenpartner van de dienst en/of product.

b.    MVD is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen respectievelijk de levering van de dienst(en) en/of product(en) die door de Leverancier/Zakenpartner via website(s) van MVD worden aangeboden.

c.    In geval een Cliënt het met de Leverancier/Zakenpartner over een conflict niet eens kan worden, zal MVD op verzoek van de Cliënt op inspanningsbasis een bemiddelende rol spelen.

8.    MVD en onkostenvergoeding voor haar dienstverlening

a.    MVD brengt alleen eventuele abonnementskosten in rekening aan Cliënten die gebruik maken van de voordelige aanbiedingen op de website(s) van MVD.

b.    MVD ontvangt van de Leverancier/Zakenpartner een fee voor haar inspanningen.

9.    Prioriteitsbepaling

In het geval dat bij het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven in artikel 1 deze Bijzondere voorwaarden in het geding zijn, geldt de volgende prioriteitsbepaling:

a.    Indien bij toepassing van deze Bijzondere voorwaarden en de daarin vastgelegde bepaling(en) strijdig is (zijn) met de ALV, gaan de bepalingen in deze Bijzondere voorwaarden vóór op de bepalingen in de ALV.

b.    In die gevallen waarin deze Bijzondere voorwaarden niet voorzien, blijven te allen tijde de bepalingen in de ALV van kracht.