• Voor iedereen die voor de klas staat
  • Ook voor studenten aan een lerarenopleiding
  • Voordelen die je nergens anders vindt

Algemene Voorwaarden

1. Algemene informatie
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk voordeel die Dyade Voordeelservice via de website meesterlijkvoordelen.nl, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, aanbiedt.
1.2 Meesterlijkevoordelen.nl is een voordelenwebsite van Dyade Voordeelservice, een bedrijf dat is onderworpen aan Nederlands recht, geregistreerd in Utrecht en statutair gevestigd aan de Savannahweg 71, 3542 AW Utrecht, Nederland.
1.3 Onder meesterlijkevoordelen.nl wordt verstaan, een voordeel, hetzij in financiële of fysieke vorm dat recht geeft op afname van het Aanbod Onderneming* van de Onderneming** binnen de aangegeven periode en geldende voorwaarden van de Onderneming.
1.4 * Onder ‘Aanbod Onderneming’ wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan Dyade Voordeelservice beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op de website van meesterlijkevoordelen.nl.
1.5 ** De Onderneming is een niet met Dyade Voordeelservice verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt en machtigt Dyade Voordeelservice in naam en voor rekening van de Onderneming uit te geven en te verkopen. De overeenkomst voor de levering en koop van het Aanbod Onderneming zal aangegaan worden tussen jou en de Onderneming waarbij je korting of voordeel verzilvert. Dyade Voordeelservice verkoopt en levert het Aanbod Onderneming niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige dat zij doet, is de het voordeel of korting in naam en voor rekening van de Onderneming aan jou beschikbaar stellen.
1.6 Iedereen die zich heeft geregistreerd op meesterlijkevoordelen.nl ontvangt automatisch 4 keer per jaar de meesterlijkevoordelen.nl nieuwsbrief, met hierin de meest recente voordelen.
1.7 Dyade Voordeelservice behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen wij online op www.meesterlijkevoordelen.nl bekend maken.

2. Meesterlijkevoordelen.nl
2.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn en in het onderwijs werkzaam te zijn, uitzondering wordt gemaakt voor studenten die een onderwijsopleiding volgen, om gebruik te kunnen maken van meesterlijkevoordelen.nl. Voordat je een voordeel of korting kunt verzilveren dien jij je te registreren op de website van meesterlijkevoordelen.nl.
2.2 Bij registratie ga je akkoord dat je gegevens worden gebruikt om toegang te kunnen krijgen tot het platform en om communicatieboodschappen met je te kunnen uitwisselen voor passende product- en diensten van de Onderneming.
2.3 Bij registratie ga je akkoord dat je lid wilt zijn van meesterlijkevoordelen.nl. Je gegevens worden bewaard zolang jij zelf aangeeft geen lid meer wilt te zijn. Bij afmelding worden je persoonlijke gegevens vernietigd.
2.4 Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
2.5 De korting of voordeel kan alleen bij de Onderneming worden verzilverd en niet bij meesterlijkevoordelen.nl.
2.6 In het geval dat een Onderneming het Aanbod Onderneming zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal de Onderneming je zo snel mogelijk hierover via e-mail informeren.

3. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen
3.1 Bij annulering van je aankoop of het indienen van een klacht gelden de voorwaarden van de Onderneming. Jij dient je rechtstreeks tot de Onderneming te wenden. De Onderneming, en niet Dyade Voordeelservice, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Het enige dat Dyade Voordeelservice doet, is de korting of voordeel in naam en voor rekening van de Onderneming beschikbaar stellen. Indien jij en de Onderneming het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Dyade Voordeelservice, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem op te lossen.

4. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod Onderneming
4.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming, en niet Dyade Voordeelservice,:
4.1.1 de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod Onderneming is;
4.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met jou; en
4.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming en voor het Aanbod Onderneming zelf.

5. Dyade Voordeelservice normen van dienstverlening en aansprakelijkheid
5.1 Dyade Voordeelservice, als agent van de Onderneming, verklaart dat:
5.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden;
5.1.2 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.
5.1.3 zij geen garantie kan geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod Onderneming. Groupon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod Onderneming.
5.2 Dyade Voordeelservice is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze algemene voorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

6. Overig
6.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Dyade Voordeelservice geen maatregelen tegen je onderneemt, betekent dit niet dat Dyade Voordeelservice afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Dyade Voordeelservice kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden schendt.
6.2 Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij je Dyade Voordeelservice een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Dyade Voordeelservice aan jou stuurt, is geadresseerd aan het e-mailadres dat jij aan Dyade Voordeelservice hebt verstrekt bij de registratie van jouw meesterlijkevoordelen.nl account. Je kunt elke kennisgeving aan Dyade Voordeelservice sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.
6.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.
6.4 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht.